Rekrutacja


W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021 KSZTAŁCIMY SIĘ ZDALNIE!


Rekrutacja na rok akademicki 2020/2021

– 01.06.2020 r. rozpoczęcia rekrutacji on-line,
– 04.10.2020 r. zakończenie rekrutacji on-line,
– 06.10.2020 r. ostateczny termin składania dokumentów.

Warunkiem przyjęcia na Studia Podyplomowe jest złożenie w wymaganym terminie w Sekcji Obsługi Doktorantów i Doskonalenia Kompetencji następujących dokumentów:

  1. podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wydrukowane z systemu IRK (formularz rejestracyjny on-line zamieszczony na stronie: www.irka.uni.wroc.pl), (formularz rejestracyjny należy wydrukować i dołączyć do dokumentów rekrutacyjnych),
  2. kserokopię dyplomu poświadczoną notarialnie bądź przez jednostkę przyjmującą dokumenty.

Dokumenty należy przesłać pocztą elektroniczną (skan) lub tradycyjną na adres Sekcji Obsługi Doktorantów i Doskonalenia Kompetencji.

Kierownik studiów podyplomowych podejmuje decyzję o przyjęciu na studia podyplomowe określając wysokość opłaty za studia i termin zawarcia umowy o warunkach wnoszenia opłaty za świadczone usługi edukacyjne na studiach podyplomowych, bądź o nieprzyjęciu, wskazując powody nieprzyjęcia.

Zgodnie z regulaminem studiów podyplomowych (Uchwała Nr 154/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie regulaminu studiów podyplomowych w Uniwersytecie Wrocławskiem) na studia podyplomowe może być przyjęta osoba, która posiada kwalifikację pełną co najmniej na poziomie 6 PRK uzyskaną w systemie szkolnictwa wyższego i nauki.