Rekrutacja

Rekrutacja śródroczna na rok akademicki 2019/2020 – 2020/2021

– 18.12.2019 r. rozpoczęcia rekrutacji on-line,
– 31.01.2020 r. zakończenie rekrutacji on-line.

Rekrutacja na rok akademicki 2019/2020

I TURA REKRUTACJI:

– 15.05.2019 r. rozpoczęcia rekrutacji on-line,
– 06.10.2019 r. zakończenie rekrutacji on-line.

II TURA REKRUTACJI :

– 13.10.2019 r. zakończenie rekrutacji on-line
– 15.10.2019 r. ostateczny termin składania dokumentów


III TURA REKRUTACJI (dla kierunków rozpoczynających zajęcia 26-27.10.2019 r.)

– 20.10.2019 r. zakończenie rekrutacji on-line
– 21.10.2019 r. ostateczny termin składania dokumentów

IV TURA REKRUTACJI (dla kierunków rozpoczynających zajęcia 16-17.11.2019 r. oraz 23-24.11.2019r.)

– 10.11.2019 r. zakończenie rekrutacji on-line
– 11.11.2019 r. ostateczny termin składania dokumentów

OSOBOM ZAREJESTROWANYM W SYSTEMIE ON-LINE PRZYPOMINAMY O PILNYM DOSTARCZENIU DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH DO SEKCJI

Warunkiem przyjęcia na Studia Podyplomowe jest złożenie w wymaganym terminie w Sekcji Obsługi Studiów Doktoranckich i Innych Form Kształcenia następujących dokumentów:

  1. podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wydrukowane z systemu IRK (formularz rejestracyjny on-line zamieszczony na stronie: www.irka.uni.wroc.pl), (formularz rejestracyjny należy wydrukować i dołączyć do dokumentów rekrutacyjnych),
  2. kserokopię dyplomu poświadczoną notarialnie bądź przez jednostkę przyjmującą dokumenty.

Kierownik studiów podyplomowych podejmuje decyzję o przyjęciu na studia podyplomowe, określając wysokość opłaty za studia i termin zawarcia umowy, bądź o nieprzyjęciu, wskazując powody nieprzyjęcia.

Uczelnia, po otrzymaniu decyzji przez słuchacza o przyjęciu na studia podyplomowe, na pierwszych zajęciach zawiera ze słuchaczem umowę w formie pisemnej dotyczącą świadczenia usług edukacyjnych.

Zgodnie z Regulaminem studiów podyplomowych (Uchwała Nr 142/2016 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie Regulaminu studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Wrocławskiem) na studia podyplomowe może być przyjęta osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów wyższych (dowolnych kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych).

Dokumenty można złożyć osobiście w Sekcji Obsługi Studiów Doktoranckich i Innych Form Kształcenia lub przesłać pocztą (listem poleconym) na adres Sekcji.